Fuses & Circuit Breakers

New surplus and reconditioned fuses and circuit breakers from Eaton Cooper Bussmann, GE, Square D and other brands are available now for immediate shipment. We carry all voltages, time-delay or fast acting, even many obsolete models. We also carry all major brands of new and obsolete circuit breakers. BD Electrical will also buy your new surplus and used circuit breakers. Give us a call today!

GE:
 • TQ / TQB / TQC / TQD / TQL
 • THQ / THQB / THQC / THQD / THQL / THQP
 • THHQB / THHQC / THHQL
 • TEY / TEYD / TEYF / TEYH / TEYL
 • TEB / TED / THED
 • TFJ / TFK / TFL
 • TJJ / TJK / THJK
 • TKM / THKM

Spectra

 • SED / SEH / SEL / SEP
 • SFH / SFL / SFP
 • SGH / SGE / SGL / SGP
 • SKH / SKL / SKP
Eaton / Westinghouse:

Quicklag

 • BAB / BABRP / BABRSP / BRRP / CLRP / HBAW / HBAX / HQP
 • QBAF / QBAG / QBGF / QBGFEP / QBHGF / QBHW / QC / QCD
 • QCF / QCGF / QCGFEP / QCHGF / QCHGFEP / QCHW / QCR
 • QHCW / QHCX / QHPW / QHPX / QPGF / QPGFEP / QPHGF / QPHGFEP

Series G

 • EG / EGB / EGE / EGH / EGS / JG / LG / NG / RG
 • JGC / JGE / JGH / JGS / JGU / JGX
 • LGC / LGE / LGH / LGS / LGU / LGX
 • NGC / NGE / NGH / NGS / NGU
 • RGC / RGH

Series C

 • GD / GHB / GHC / GHQ / HGHB / HGHC
 • ED / EDB / EDC / EDH / EDS / EHD / FD / FDB / FDC / FDE / FDCE / HFD
 • JD / JDB / JDC / HJD
 • CKD / CHKD / DK / HKD / KD / KDB / KDC
 • CHLD / CLD / CLDC / HLD / LD / LDC / LDB
 • CHMDL / CMDL / HMDL / MDL
 • CHND / CND / CNDC / HND / ND / NDC / NDU
 • CRD / CRDC / RD / RDC

TRI-PAC

 • FB / LA / NB / PB
Square D:

Powerpact

 • QO / QOB
 • EDB / EGB / EHB / EJB

Line and load lugs

 • GJL / DGL / DJL / DLL / HDL / HGL / HJL / HLL / JDL / JGL / JJL / JLL / MGL / MJL
 • PGL / PJL / PKL / PLL / QBL / QDL / QGL / QJL / RGL / RJL / RKL / RLL

Load Side Lugs

 • GJP / DGP / DJP / DLP / HDP / HGP / HJP / HLP / JDP / JGP / JJP / JLP / MGP / MJP
 • PGP / PJP / PKP / PLP / QBP / QDP / QGP / QJP / RGP / RJP / RKP / RLP

I-Line Style

 • GJA / DGA / DJA / DLA / HDA / HGA / HJA / HLA / JDA / JGA / JJA / JLA / MGA / MJA
 • PGA / PJA / PKA / PLA / QBA / QDA / QGA / QJA / RGA / RJA / RKA / RLA

I-Line

 • FA / FC / FH / FI / KA / KC / KH / KI / LA / LC / LE / LH / LI / LX / LXI
 • MA / ME / MH / MX / NA / NC / NX

Non I-Line Line and Load Lugs

 • FAL / FCL / FHL / FIL / KAL / KCL / KHL / KIL / LAL / LCL / LEL / LHL / LIL / LXL / LXIL
 • MAL / MEL / MHL / MXL / NAL / NCL / NXL

Non I-Line Load Side Lugs

 • FAP / FCP / FHP / FIP / KAP / KCP / KHP / KIP / LAP / LCP / LEP / LHP / LIP / LXP / LXIP
 • MAP / MEP / MHP / MXP / NAP / NCP / NXP
Siemens:

Plug In Breakers

 • QT / QP / QPP / QPH / QPPH / HQP / HQPP / HQPPH / QPJ

Panelboard Breakers

 • BL / BLH / HBL / BQD / BQD6 / NGB / HGB / LGB / BE / BF

Sentron

 • ED / FD / JD / LD / LMD / MD / ND / PD / RD

VL

 • DG / FG / JG / LG / MG / NG / PG

General Purpose Breakers

 • BQ / BQH / HBQ / QR2 / QRH2 / HQR2 / HQR2H / CQD / NGG / HGG / LGG
 • ED2 / ED4 / ED6 / HED4 / HHED6 / CED6 / FD6A / FXD6A
 • HFD6 / HFXD6 / HHFD6 / HHFXD6 / CFD6 / JXD2-A / JD6-A / JXD6-A
 • HJD6-A / HJXD6-A / HHJD6-A / HHJXD6-A / CJD6-A / LD6 / LXD6 / HLD6 / HLXD6
 • HHLD6 / HHLXD6 / CLD6-A / LMD6 / LMXD6 / HLMD6 / LMXD6 / HLMD6 / HLMXD6
 • MD6 / MXD6 / HMD6 / HMXD6 / CMD6 / ND6 / NXD6 / HND6 / HNXD6 / CND6
 • PD6 / PXD6 / HPD6 / HPXD6 / CPD6 / RD6 / RXD6 / HRD6 / HRXD6 / SJD6 / SHJD6
 • SCJD6 / SLD6 / SHLD6 / SCLD6 / SMD6 / SHMD6 / SCMD6 / SND6 / SHND6 / SCND6
 • SPD6 / SHPD6